zástavní smlouvy

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Pokud se dává do zástavy nemovitost,  pak Vám sepíšeme smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem evidované v katastru nemovitostí a na příslušný katastrální úřad podáme návrh na vklad zástavního práva. Zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí.  Zástavou mohou být i věci movité, které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele. K sepsání takové zástavní smlouvy se vyžaduje forma notářského zápisu  a zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. Zápis do rejstříku zástav provede notář. Obdobně je tomu u nemovitostí, které se neevidují v katastru nemovitostí (například sklep), věcí hromadných (například podnik) a nebo souborů věcí ( například sbírka). Pokud kupujete hodnotnou věc, která by mohla být teoreticky zastavena ( třeba ojetý automobil, umělecké dílo ), je vždy lepší toto předem prověřit u notáře, který může do rejstříku zástav  nejen zapisovat, ale v něm i vyhledávat. Věřitel může totiž uplatnit své zástavní právo i na novém majiteli.