notářské zápisy s přímou vykonatelností

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Pokud chcete předejít dlouhým sporům o vrácení půjčených peněz či splacení peněžitého závazku, pak se obraťte na notáře a požádejte o sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Obsahem takového notářského zápisu je závazek dlužníka - vydlužitele, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli - zápůjčitelovi - pod pohrůžkou exekuce jeho majetku. V případě nesplacení závazku ve stanovené lhůtě je notářský zápis listinou, na jejímž základě lze podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu. Dohodu je možné uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Doporučujeme tedy požádat o sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti nejpozději ve chvíli, kdy někomu peníze předáváte. Možné je dohodu uzavřít i ve chvíli, kdy závazek je již splatný a dlužníkovi - vydlužitelovi - poskytujete dodatečnou lhůtu pro splnění závazku. Vaše pozice vůči dlužníkovi - vydlužitelovi - je ale složitější.  Zákon připouští i jednostranné prohlášení o uznání dluhu sepsané notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti. Často se také používá notářský zápis se svolením  k přímé vykonatelnosti při pronájmu nemovitosti. Pronajimatel má jistotu, že po uplynutí sjednané doby pronájmu se nájemce vystěhuje. Jinak by totiž byla nařízena exekuce vyklizením bytu.