osvědčení prohlášení a skutkových dějů

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Notář osvědčuje na  žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv a nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky. Formou notářského zápisu vydává osvědčení o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, osvědčení o tom, že je někdo naživu, osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věcí, osvědčení o prohlášení. Osvědčením skutkového děje se rozumí například osvědčení losování nebo osvědčení splnění dluhu, jestliže se takový skutkový děj udál v přítomnosti notáře. Osvědčením stavu věcí je případ, kdy se notář seznámil se stavem věcí (bytů, nebytových prostor) a sepsal ve formě notářského zápisu osvědčení o stavu věcí. Osvědčení sepsané notářem ve formě notářského zápisu o prohlášení týkajícího se vlastnického práva k nemovitým věcem může sloužit jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí. Prostřednictvím notářského zápisu, jímž se osvědčuje prohlášení o vlastnictví movitých věcí v domácnosti,  může žadatel lépe čelit exekuci svého majetku pro případ  exekučního řízení vedeného proti jiné osobě, která s žadatelem sdílí adresu trvalého bydliště.