smlouvy o převodu nemovitostí

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Převody nemovitostí se provádějí zpravidla kupní nebo darovací smlouvou. Notář sepisuje smlouvy o převodu nemovitostí ve formě notářského zápisu. Notářský zápis je veřejnou listinou. V případě sporu může být stejnopis notářského zápisu použit jako důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm obsažených. Občan tak získává mnohem větší právní jistotu oproti smlouvám sepsaných advokátem, případně realitní kanceláří. Notář má přímý přístup do katastru nemovitostí a může Vám efektivně pomoci připravit veškeré listiny prokazující vlastnické právo převodce k převáděným nemovitostem. V naší notářské kanceláři Vám poradíme, kdy vzniká povinnost zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí a připravíme Vám příslušné daňové přiznání. Vyřídíme i podání smlouvy s návrhem na vklad na katastrální úřad. Smlouva nabude hmotněprávních účinků vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pro převodce i nabyvatele je velmi praktické složit kupní cenu do notářské úschovy. Prodávající se tak přesvědčí, že nabyvatel má požadovanou částku k úhradě kupní ceny a kupující neriskuje předání peněz dříve, než je skutečně zapsán jako nový vlastník nemovitých věcí. Nově si mohou kupující a prodávající ve smlouvě dohodnout, kdo zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí. Ve vyspělých evropských zemích se zpravidla jinak než notářskou úschovou předání kupní ceny neřeší. Notář má řadu evidenčních povinností,  je ze zákona pojištěn a peníze v notářské úschově jsou zcela odděleny od majetku notáře. Peníze klientů jsou tak v bezpečí i v případě krachu banky, smrti či dlouhodobé pracovní neschopnosti notáře. Za notářské úkony ručí stát.

Sepsání kupní smlouvy a úschova peněz jsou natolik související, že je vhodné, aby obojí sepsal notář. Sazebník snížil od 1.1.2014 úhradu za sepsání kupní smlouvy a nadále ponechává výhodu, kdy k notářské úschově přijaté v souvislosti s kupní smlouvou získáte slevu 90 % ze stanovené úhrady notáři. Podrobněji viz notářský tarif .