manželské a předmanželské smlouvy

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Společné jmění manželů lze rozšířit a nebo zúžit smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu, kterou může sepsat výhradně notář formou notářského zápisu. Zúžení společného jmění manželů znamená, že z již nabytého společného majetku se stane výlučný majetek jednoho z manželů a nebo lze vymezit pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určený majetek do výlučného vlastnictví. To má smysl zejména ve chvíli, kdy některý z manželů zahajuje podnikatelskou činnost a chce ochránit druhého z manželů před případnými dopady neúspěšného podnikání. Dalším důvodem může být požadavek banky při vyřizování hypotéky, kdy závazek vůči bance uzavírá jen jeden z manželů. Tuto situaci popisuje článek notářské poradny  "manželská smlouva".  Zúžení SJM je i nástroj, jak zabránit nechtěnému dědění, jsou-li děti z různých manželství. 

Obráceně rozšířením společného jmění manželů je takový stav, kdy z výlučného majetku jednoho z manželů se stane majetek společný. ( Například jeden z manželů zdědil domek po rodičích a manželé si ho chtějí přestavět ze společných finančních prostředků a nadále považovat za společný majetek.) 

Smlouvu lze uzavřít i před uzavřením manželství (předmanželská smlouva).

Manželé se mohou rozhodnout, zda chtějí, aby manželská smlouva byla vložena do veřejně přístupného registru manželských smluv, který vede Notářská komora České republiky. Výhoda spočívá v tom, že pak už nemusejí prokazovat, že třetí straně byla známa skutečnost, že mají odlišně upraveny majetkové poměry manželů. V neveřejné části této evidence smluv o manželském majetkovém režimu je záznam vždy a slouží pro účely dědického řízení.